Mask group 6

Juridische informatie

Juridische informatie

De gegevens die ter beschikking staan op deze website over Lezen voor gebruik werden met de grootst mogelijke aandacht samengesteld. Ze worden echter slechts ter informatie gegeven. De gebruiker dient steeds kennis te nemen van de gebruiksaanwijzing en van elke vermelding over voorzorgsmaatregelen, zoals deze voorkomen op het etiket.

Afwijzing van aansprakelijkheid

De dienst Chemische stoffen (Reach) van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is niet aansprakelijk voor de informatie die op deze site wordt verstrekt. Hoewel wij ernaar streven bijgewerkte en correcte informatie te verspreiden, kunnen wij niet instaan voor het resultaat daarvan en wij zullen proberen de fouten te verbeteren die ons worden gesignaleerd. Onze dienst kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten of eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die kunnen voortvloeien uit uw toegang tot of het gebruik van deze site, of voor schade of een virus waardoor uw computer of uw informaticamaterieel zou worden aangetast.

De dienst Chemische stoffen (Reach) kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele fouten of gebreken voor een of ander middel/product vermeld op deze site, noch voor de eventuele ongevallen die zouden te wijten zijn aan het gebruik ervan.

Sommige van de documenten die op deze site beschikbaar zijn kunnen verwijzingen of links bevatten naar informatie die afkomstig is van andere organisaties. Onze dienst garandeert echter geenszins de relevantie, de updating of de juistheid van dit externe informatiemateriaal en wijst dienaangaande elke aansprakelijkheid van de hand. De verenigingen, organisaties en internetsites die op deze site worden opgegeven zijn objectief gekozen met als enige bedoeling aan de bezoekers van onze site de meest relevante informatie te verstrekken. Wij kunnen de volledigheid, de juistheid of de updating van de informatie niet garanderen. De eventuele vermelding van bepaalde ondernemingen of producten impliceert geenszins dat zij bij voorkeur worden aanbevolen in vergelijking met andere soortgelijke ondernemingen of producten die niet worden vermeld.

Gebruik van beschikbare gegevens

Deze website en de informatie die hij bevat, zijn eigendom van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Behoudens andersluidende vermelding zijn de rechten met betrekking tot het gebruik van deze informatie niet het voorwerp van enige beperking in de tijd en gelden zij voor alle landen. Bijgevolg is elke gedeeltelijke of volledige reproductie van deze site in welke vorm ook onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de FOD. Er wordt een uitzondering gemaakt voor het gebruik door scholen en voor opvoedkundige niet-commerciële doelstellingen. De creatie van hyperlinks naar de site is vrij en daarvoor is geen enkele voorafgaande toestemming vereist. Het is daarentegen verboden de pagina’s van deze site te integreren in de pagina’s van een andere site. Elke reproductie van de site moet de bron vermelden: “© Lezen voor gebruik, Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu”. Vertalingen die uit eigen beweging worden gemaakt, moeten vergezeld gaan van de vermelding “vertaling niet gemaakt door de auteur van de tekst” met opgave van de bron.

Het is niet toegestaan de gegevens over (toegelaten) biociden te reproduceren of op te slaan in een elektronisch systeem voor commerciële doeleinden. De informatie mag echter gratis beschikbaar worden gesteld of gebruikt worden voor eigen gebruik.

De niet-naleving van deze bepalingen en elk ongepast gebruik van de site of van een gedeelte ervan zullen worden vervolgd.

Het is niet uitgesloten dat deze informatie in de toekomst zal worden aangepast. Wij vragen u dan ook deze informatie van tijd tot tijd te herlezen om op de hoogte te blijven van de eventuele aanpassingen.

Juridische informatie

Alle documenten en gegevens die op deze site worden voorgesteld hebben enkel een informatieve waarde en kunnen dus niet worden beschouwd als documenten die juridisch rechtsgeldig zijn. De wettelijke en reglementaire teksten die in hun geconsolideerde vorm worden voorgesteld, worden louter ter informatie vermeld. Bijgevolg creëren zij geen andere rechten of verplichtingen dan die welke voortvloeien uit de wettelijk en reglementair goedgekeurde en bekendgemaakte juridische teksten. Enkel de wettelijk en reglementair goedgekeurde en bekendgemaakte juridische teksten zijn rechtsgeldig.